Referat af møde i kontaktudvalget, 19. sep. 2022

Til stede: Morten, Peder (formand), Thorbjørn (referent), Jens og Benjamin

1. Velkommen

Gik glimrende. Tak til Peder for kaffe og avec.

2. Opfølgning og feedback på konferencen i Holbæk

Folk var meget glade. Også for indlæggene. Morten bemærkede, at Thorbjørn havde haft måske lidt for mange opgaver under selve konferencen. Thorbjørn bemærkede, at der skal sendes klare kort ud, hvis der er begivenheder på forskellige steder, så folk nemt kan finde det.

3. Økonomi (især ift. konferencen)

Vores kasserer Lisa oplyser, at vi har 80.028 kr. på vores konto. Konferencen gav et lille underskud på 1200 kr., der især skyldes lejen af biografen i sidste øjeblik. Det var hele tiden meningen at gå i nul, så det er et rimeligt resultat. Næste gang skal vi dog være lidt mere præcise ift. at skabe et lille overskud.

4. Kort snak om konferencen 2024.

Der var stemning for at holde fast i traditionen med at skifte mellem det østlige og det vestlige Danmark. Ribe og Nordjylland er de to umiddelbare muligheder. Thorbjørn tager kontakt til Mette. Det bemærkes, at formanden atter slog et slag for kasernen på Nyholm, hvilket vil blive holdt in mente som back-up.

5. Fremtiden for MK-møderne

Vi talte atter om korte faglige indslag. Benjamin foreslog offentlige foredrag. Måske kan vi låne faciliteter på Holmen? Vi aftalte hver især at lægge hovederne i blød ift. aktiviteter og lokaler. Morten foreslog film på Cinemateket m. intro. Jens og Peder tager kontakt til Cinemateket. Generelt er folk glade for ‘Bordet rundt’, hvor det dog er vigtigt at pointere, at man ikke skal skamme sig over ikke at have noget nyt at berette.

6. Bordet rundt

Thorbjørn: Om den kommende skibsmodeludstilling og TV-programmet Skattejagt på museet

Benjamin: Konference om maritime mindesteder i Greifswald, den store søfartshistoriske konference i Porto og den kommende bog om kinesisk søfart på Fanø.

Jens: Istandsættelsen af mastekranen, forfalsket hampetovværk og foredrag om skibsudsmykninger på Vikingeskibsmuseet. Samt redaktion på TS-bladet.

Morten: Den 4. Nordiske Marinarkæologiske Konference og bidrag til Acta Archeologica. Samt første bind i Om Danmarks Oldtid om skibe og søfart i oldtiden. Den kommer til oktober. Også om eksperimenter med ‘udspændt båd’ og rekognoscering ved vikingetidens amfibieoperationer.

7. Eventuelt (inkl. fastlæggelse af kommende mødedatoer)

Julemøde mandag den 5. dec. kl. 17.00 Jens opdaterer om skib i Nyhavn, hvorefter vi finder skaffegaster!

Mulighed for ad hoc møde ift. til aftalen med Cinemateket o.a.

Advertisement