Retningslinjer

Retningslinier for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning

Vedtaget på den 2. Maritimhistoriske Konference den 28. marts 1976,
med ændringer vedtaget på den 3. Maritimhistoriske Konference den 9. april 1978, og med ændringer vedtaget på den 21. Maritimhistoriske Konference den 27. april 2014.

§ 1
Udvalgets formål er at fremme den maritime historie- og samfundsforskning i Danmark i samarbejde med officielle institutioner og private sammenslutninger, der falder inden for dette emneområde, samt enkeltpersoner.

Formålet søges gennemført ved

  • at koordinere eksisterende forskningsprojekter
  • at igangsætte eller stimulere nye forskningsinitiativer og
  • at tilvejebringe hjælpemidler eller centrale kartoteker til brug for maritime historie- og samfundsforskere for at fremme og effektivisere disses forskningsmuligheder.

§ 2
De fornødne midler til Udvalgets virksomhed søges tilvejebragt ved opnåelse af bidrag fra institutioner, organisationer, virksomheder, legater etc. samt Udvalgets Interessekreds (jfr. § 6).

§ 3
Udvalget arrangerer så vidt muligt hvert andet år en konference for dansk maritim historie- og samfundsforskning. Der må dog højst hengå 4 år mellem to på hinanden følgende konferencer.

Konferencens afholdelse søges meddelt i relevante blade og tidsskrifter inden for det maritime historie- og samfundsforskningsområde.

Alle interesserede kan deltage i konferencen.

§ 4
Udvalget fremlægger til godkendelse ved hver konference (jfr. § 3) beretning for virksomheden i perioden siden sidst afholdte konference samt et revideret regnskab.

Konferencen vælger 2 deltagere til at forestå revisionen af regnskabet.

§ 5
Udvalget består af mindst 3 medlemmer, der vælges på den i § 3 nævnte konference af de anmeldte deltagere.

Udvalgets medlemmer afgår ved hver afholdelse af den i § 3 nævnte konference.

Udvalget kan i perioden mellem to konferencer supplere sig efter behov. Udvalget konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden.

Udvalget tegnes økonomisk af formand og kasserer.

Principielt vælges ingen til Udvalget som repræsentant for en bestemt institution eller interesse, men ved sammensætningen af Udvalget søges den maritime historie- og samfundsforsknings forskellige områder, aktiviteter og niveauer repræsenteret, ligesom der søges tilvejebragt en passende fordeling af maritime historie- og samfundsforskere i Udvalgets medlemskreds.

§ 6
I forbindelse med Udvalgets virksomhed opretholdes kontakten med en Interessekreds, som for et af Udvalget fastsat årligt gebyr abonnerer på Udvalgets udgivelser, og som i øvrigt automatisk indkaldes til konferencen.

§ 7
Ændring af retningslinier samt Udvalgets opløsning kan besluttes med almindeligt flertal på en af de i § 3 nævnte konferencer.

Ved opløsning overgives eventuelle økonomiske midler samt andre aktiver til en institution eller sammenslutning, hvor disse vil kunne anvendes i overensstemmelse med Udvalgets formålsparagraf (§1).

Forlaget MARITIM KONTAKT

Fra 1980 til 2014 har Kontaktudvalget desuden haft sit eget forlag til at stå for den praktiske udgivelse af udvalgets publikationer. Forlaget Maritim Kontakt blev nedlagt den 27. april 2014 på den 21. Danske Maritimhistoriske Konference i Aabenraa. Egenkapitalen er blevet overført til Kontaktudvalget. Vedtægterne lød sådant:

Den selvejende institution forlaget
MARITIM KONTAKT
CVR nr. 11 70 55 88 – Fondsregister nr. 10.636

Vedtægter for Forlaget MARITIM KONTAKT
Nærværende vedtægter er alene gyldige sammen med de pr. 9. april 1978 vedtagne retningslinier for Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning.

§ 1
Institutionens navn er Forlaget MARITIM KONTAKT. Hjemstedet er København.

§ 2
Institutionens formål er at fremme interessen for den maritime historie- og samfunds-forskning i Danmark gennem udgivelse af periodika under navnet “MARITIM KONTAKT”.

Publikationsvirksomheden kan efter bestyrelsens beslutning udstrækkes til at omfatte andre former for publikationer som falder ind under institutionens formålsparagraf.

§ 3
Institutionens bestyrelse udgøres af de til enhver tid siddende personer i Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning (i det følgende benævnt Kontaktudvalget).

Valg af bestyrelse finder således sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier eller vedtægter for Kontaktudvalget.

§ 4
Institutionen tegnes af den til enhver tid siddende formand for Kontaktudvalget som tillige er født formand for institutionen. I alle økonomiske dispositioner tegnes af formanden sammen med den til enhver tid siddende kasserer, som kan være identisk med Kontaktudvalgets kasserer.

§ 5
Beslutninger vedrørende institutionens virksomhed kræver 2/3 flertal af den samlede bestyrelse.

Såfremt bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, skal der med 14 dages varsel indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor beslutning kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Beslutning om institutionens ophør kræver dog enstemmighed fra den samlede bestyrelse samt simpelt flertal blandt de fremmødte ved den af Kontaktudvalget arrangerede konference (§ 3 i Kontaktudvalgets retningslinier). På samme vis træffes beslutning om fordeling af institutionens eventuelle aktiver jfr. § 10.

§ 6
Der udbetales ikke løn eller andre former for vederlag til bestyrelsen.

§ 7
Institutionen søger i videst muligt omfang støtte fra institutioner, organisationer, virksomheder, legater, fonde etc., til udgivelse af sine publikationer.

§ 8
I det omfang institutionens drift indbringer overskud, skal dette anvendes til konsolidering af den fortsatte drift, idet målet skal være at oparbejde en egenkapital af passende størrelse i forhold til de økonomiske forpligtelser som påhviler institutionen i forbindelse med dens løbende publikationsudgivelser.

§ 9
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet aflægges af kassereren og revideres af den/de til enhver tid i Kontaktudvalget valgte revisor(er).

Regnskaberne forelægges ved Kontaktudvalgets og den dertil knyttede interessekreds generalforsamling i forbindelse med afholdelse af konference, mindst hvert 4. år.

Samtidig aflægges beretning om virksomheden i perioden fra sidst afholdte konference.

§ 10
Såfremt institutionens ophør måtte blive besluttet, skal den eventuelle egenkapital fordeles til private og/eller offentlige institutioner, museer etc., til anvendelse i overensstemmelse med formålsparagraffen i Kontaktudvalgets retningslinier eller vedtægter (§ 1).

Advertisement